تمامي حقوق اين سايت متعلق به گروه هونيکو مي باشد
در مواردي نياز است از اتفاقات داخل و اطراف خودرو تصوير برداري نموده و ضمن مشاهده زنده آن ، آنها را ضبط نيز نماييم .
همينطور امکان تهيه پشتيبان از تصاوير و صداي ضبط شده ، انتقال تصاوير و ساير امکانات مورد نياز خواهد بود.

سيستم هاي خاص اين شرکت براي برآورده نمودن نيازهاي فوق داراي قابليت هاي لازم مي باشند.

دستگاه DVR حرفه اي خودرو با قابليت انتقال تصوير اينترنتي
DVR و دوربين خودرو
DVR و دوربين حرفه اي خودرو
DVR و دوربين HDB350 (دزدبين)
دوربين هاي انتقال دهنده تصوير
دوربين سيم کارتي HDB600
دوربين و مانيتور مراقبتي
تجهيزات مداربسته
اجراي دوربين مداربسته،انتقال تصوير
انواع دوربين و DVR
سيستم امنيتي و درب اتوماتيک
سيستم مداربسته و ارتباطي خودرو
انواع دوربين حرفه اي خودرو
دستگاه DVR حرفه اي خودرو
سيستم فاکس در خودرو